Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin serwisu internetowego Lang 4 You określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego udostępnianego w domenie lang4you.com i jej subdomenach.
2. Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności użytkowników Serwisu oraz administratora, będącego podmiotem zarządzającym Serwisem.
3. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu. Za akceptację postanowień Regulaminu uznaje się rozpoczęcie korzystania z usług Serwisu.

§ 2 Definicje
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy udostępniany w domenie lang4you.com i jej subdomenach.
b) Administratorze – rozumie się przez to podmiot prowadzący Serwis, którym jest przedsiębiorstwo Lang 4 You z siedzibą w Niemodlinie (49-100), ul. Osiedle Piastów 15, NIP 9910420531.
c) Regulaminie – rozumie się przez to regulamin serwisu internetowego lang4you.com, określający warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu.
d) Użytkowniku – rozumie się przez to podmiot uprawniony w myśl obowiązujących przepisów prawa do korzystania z zasobów Serwisu oraz akceptujący postanowienia Regulaminu.
e) Usłudze – rozumie się przez to każde świadczenie spełnione przez Lang 4 You na rzecz Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu
1. W ramach Serwisu prezentowane są treści o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.
2. W związku z tym, że koszty wynikające z pozyskiwania i udostępniania treści w Serwisie są pokrywane w szczególności z przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczeń spełnianych wobec reklamodawców, Administrator zastrzega sobie prawo do prezentowania treści, o których mowa w § 3 pkt 1 łącznie z reklamami.
3. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
4. Korzystanie z Serwisu może być związane z koniecznością uiszczenia przez Użytkownika opłat na rzecz osób trzecich, w szczególności z tytułu transmisji danych i uzyskania dostępu do sieci Internet, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Serwisu.
6. Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator zawiadomi o tym fakcie właściwe organy. Administrator będzie również uprawniony do podjęcia działań mających na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu za zgodą i pod kontrolą swojego przedstawiciela ustawowego.
2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
3. Użytkownik, wykonując operacje w ramach Serwisu, ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
4. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Serwisu dla Użytkownika, w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
b) działania przez Użytkownika na szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich.
4. Użytkownik lub przedstawiciel ustawowy Użytkownika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym reklamacje, powinien kierować na adres e-mail: office(at)lang4you.com (zamiast “(at)” należy wpisać znak “@”) lub za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym http://pl.lang4you.com/kontakt/
5. Korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, Administrator kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Użytkownika lub przedstawiciela ustawowego Użytkownika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 5 Prawo autorskie i prawa pokrewne
1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym utworów prezentowanych w ramach Serwisu, oprogramowania, układu funkcjonalnego, baz danych, elementów graficznych, logo, znaków towarowych, tekstów, listy i kolejności słówek, nazw domen internetowych) należą do Administratora i podlegają ochronie prawnej.
2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do Serwisu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy mogą korzystać z elementów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że inne ich wykorzystanie jest usankcjonowane przez obowiązujące przepisy prawa lub pisemną zgodę Administratora;
3. Podmiotowi nieposiadającemu pisemnej zgody Administratora zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisie:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zabrania się wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono części Serwisu – zabrania się wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisie w sposób inny niż określony w pkt b) – zabrania się publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) w zakresie baz danych – zabrania się pobierania zawartości baz danych i ponowne ich wykorzystanie w całości lub części.
e) w zakresie programów komputerowych – zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
4. Podmiot, który chciałby wykorzystać treści rozpowszechniane w ramach Serwisu w zakresie szerszym niż wskazany w § 5 pkt. 2 powinien skontaktować się z Administratorem, kierując swoje zapytanie na adres e-mail: office[at]lang4you.com.
5. Blokowanie lub modyfikowanie bez zgody Administratora treści prezentowanych w ramach Serwisu, w tym treści o charakterze reklamowym, może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, a także praw Administratora lub osób trzecich.

§ 6 Obowiązki i odpowiedzialność Administratora
1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z wykorzystaniem wszelkich podłączonych do sieci Internet komputerów oraz urządzeń mobilnych, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności w razie braku możliwości skorzystania z Serwisu lub jego poszczególnych części na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika.
2. Administrator nie gwarantuje niezakłóconej i nieprzerwanej dostępności Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność serwisu, wynikającą z konieczności rozbudowy, naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od niego, takich jak siła wyższa, awarią, działania lub zaniechania osób trzecich.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści rozpowszechniane w Serwisie przez inne osoby niż Administrator.
6. Wszelkie ogłoszenia oraz oferty zamieszczane w Serwisie, w szczególności zamieszczane przez lub na zlecenie tłumaczy, korepetytorów, lektorów i nauczycieli języków obcych stanowią materiał reklamowy, zamieszczany na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych ogłoszeń i ofert oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez te podmioty.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby znajdujące się w Serwisie materiały edukacyjne były rzetelnie przygotowane i poprawne, jednakże nie gwarantuje, że każdy materiał edukacyjny spełnia te warunki.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zasobów udostępnionych na stronach internetowych Serwisu, w szczególności w zakresie braku postępów w nauce języków obcych przez Użytkownika.
9. Z uwagi na nieodpłatne udostępnianie zasobów Serwisu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.
10. W związku z tym, że Serwis jest udostępniany nieodpłatnie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach Serwisu, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami innych Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, a także zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Administratora.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania Serwisu, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych, w każdym czasie.

§ 7 Przepisy końcowe
1. Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej https://pl.lang4you.com/regulamin
2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej określonej w § 7 pkt 1.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Nowe postanowienia Regulaminu wiążą Użytkownika z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej określonej w § 7 pkt 1.
4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.
5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

ZOBACZ WSZYSTKIE JĘZYKI,
KTÓRYCH UCZYMY

Język czeski
Język włoski
Język angielski – amerykański
Język portugalski – brazylijski
Język hindi
Język hiszpański
Język rosyjski
Język ukraiński
Język niemiecki

REKLAMA

DOTACJE 

Ta strona powstała z myślą o Tobie.
Dziękujemy, że jesteś.

ZOBACZ NASZE PRZYKŁADOWE LEKCJE

Lekcja 04: Warzywa cz.1 [hiszpański]
Lekcja 01: Liczby (0-9) [hiszpański]
Lekcja 10: Ubrania cz.1 [hiszpański]
Lekcja 02: Kolory [hiszpański]
Lekcja 04: Warzywa cz.1 [hiszpański]
Lekcja 10: Ubrania cz.1 [hiszpański]
Lekcja 09: Higiena cz.1 [hiszpański]
Lekcja 02: Kolory [hiszpański]

REKLAMA

O NAS
NASZ ZESPÓŁ
NASZA MISJA
WSPÓŁPRACA
WSPOMÓŻ LANG4YOU
REGULAMIN
POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE O COOKIES
REKLAMA

.KONTAKT.

email: office(at)lang4you.com
telefon: +48 578 631 269

ZGŁOŚ BŁĄD

Created by Lang4You © 2018